คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อการสื่อสาร การใช้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาสมรรถภาพครูในการสื่อความหมายฝึกการใช้งานคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.     เพื่อให้นิสิตบอกหลักการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และมีทักษะในการการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อความหมายได้

2.     เพื่อให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารได้

3.     เพื่อให้นิสิตเข้าใจองค์ประกอบและประโยชน์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.     เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้

 

เนื้อหา

บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
บทที่ 2  ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร
บทที่ 3  การใช้ภาษาในการสืือสาร
บทที่ 4  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 5  ความหมาย  ประเภท  ของเทคโนโลยี   นวัตกรรม  พัฒนาการของเทคโนโลยี 
               และเทคโนโลยี
 บทที่ 6  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสอนการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษา
 บทที่ 7   พัฒนาการของสือการเรียนการสอนจากอดีตถึงปัจจุบัน
 บทที่ 8  การเรียนการสอนผ่านเว็บ
บทที่ 9  การเรียนการสอนบนเว็บ
 บทที่ 10  การผลิตสื่อการสอน 
 บทที่ 11  การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการเรียน CAI
 บทที่ 12   การออกแบบการสอน
 บทที่ 13   ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีการสอน 

แบบทดสอบหลังเรียน

Advertisements